Drivhusgasser

Hvilke drivhusgasser medregnes?

Drivhusgasser og GHG-Protokollen

CO2-beregneren - og anbefalingerne i GHG Protokollen - omfatter seks drivhusgasser. Gasserne kan primært relateres til virksomhedernes forbrug af energi, men der eksisterer også udledninger fra proces og afdampning. Drivhusgassernes samlede effekt måles i CO2-ækvivalenter, baseret på gassernes globale opvarmningspotentiale (GWP-værdier) for de enkelte gasser.

 

Picture: Drivhusgasser

 

Drivhusgasser og GHG-Protokollen

CO2-beregneren - og anbefalingerne i GHG Protokollen - omfatter seks drivhusgasser. Gasserne kan primært relateres til virksomhedernes forbrug af energi, men der eksisterer også udledninger fra proces og afdampning. Drivhusgassernes samlede effekt måles i CO2-ækvivalenter, baseret på gassernes globale opvarmningspotentiale (GWP-værdier) for de enkelte gasser.

 

De seks drivhusgasser

GHG Protokollen anbefaler, at virksomheder laver en CO2-beregning, der omfatter de seks drivhusgasser i Kyoto Protokollen:

 

• Kuldioxid (CO2)

• Metan (CH4)

• Lattergas (N2O)

• Hydrofluorcarboner (HFC’er)

• Perfluorcarboner (PFC’er)

• Svovlhexafluorid (SF6)

 

CO2 er den, af de seks drivhusgasser, der har den største samlede klimapåvirkning. Det bør fremgå tydeligt af virksomhedens klimastrategi, hvilke drivhusgasser der er medtaget, ligesom det er vigtigt at beskrive eventuelle fravalg.

 

Global Warming Potential (GWP) og CO2-ækvivalenter

Drivhusgasser har forskellig effekt og levetid i atmosfæren og derfor påvirker de klimaet forskelligt. Gassernes klimapåvirkning udtrykkes ved GWP, som angiver gassens globale opvarmningspotentiale målt i forhold til CO2 over tid.

 

CO2-ækvivalens er en enhed, der anvendes til at udtrykke en given gasarts samlede klimaeffekt i forhold til den mængde CO2, der ville skabe den samme opvarmning. På den måde kan en virksomheds Carbon Footprint, udtrykkes som et enkelt tal, selvom det består af forskellige gasarter.

Mens CO2-ækvivalenter er en enhed, der bruges til at konvertere de forskellige drivhusgasser til tilsvarende mængder af CO2, angiver GWP det forhold, de forskellige gasser skal konverteres med.

 

Et tænkt eksempel på omregningen mellem drivhusgasser, GWP-værdien og CO2-ækvivalenter:

 

En virksomhed udleder:

10 ton metan .

GWP-værdien for metan er 28.

10 ton metan * 28 GWP = 280 ton CO2-ækvivalenter.

 

Siden er opdateret d. 21/11-2014

 

 

 

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.