Affald

Affald

Affald

En måde at reducere udledningen af drivhusgasser fra affald er at forebygge unødige affaldsmængder og gøre det lettere at genanvende hele eller dele af produktet.

 

Det er muligt at reducere udledningen af drivhusgasser fra bortskaffelse af affald ved:

 

• Energiudnyttelse ved affaldsforbrænding: I Danmark udnyttes overskudsvarmen fra affaldsforbrændingen. Ved at erstatte varmeproduktionen baseret på fossile brændsler med overskudsvarmen fra affaldsforbrændingen reduceres CO2-udledningen.

 

• Genanvendelse: En del affald kildesorteres med henblik på genanvendelse. Det gælder blandt andet elektronikaffald, papir og glas. På den måde øges genanvendelsen af råmaterialer og udledningen af drivhusgasser reduceres. Denne form for sortering og genanvendelse er også en effektiv måde at begrænse CO2-udledningen på.

 

Tabellen nedenfor viser forskellen på CO2-udledningen ved nye (jomfruelige) råmaterialer og genanvendte:

Picture: Affald

 

Affaldsforebyggelse

På trods af potentialet i genanvendelse af råvarer og materialer, er den vigtigste metode til CO2-reduktion ofte stadig affaldsforebyggelse.

 

Det begreb dækker over aktiviteter der:

Minimerer ressourceforbruget pr. produceret enhed – og derved spildet i produktionen - fx. igennem effektivisering eller lean management.

 

Forlænger produkternes levetid og således reducerer behovet for nye produkter. Det kan man for eksempel gøre gennem produktudvikling og produktservice ordninger.

 

Fremmer den direkte genanvendelse af ressourcer indeholdt i produktet ved produktion af nye produkter -og derved minimerer behovet for tilførsel af nye ressourcer.

 

Hvordan kommer I i gang

Hvis I har produktion i Danmark kan I tage kontakt til jeres affaldsselskab, kommune eller Videnscenter for Affald. De kan fortælle, hvordan jeres produkter affaldsbehandles og hvilke affaldsfraktioner, der kan genanvendes.

 

Hvis I er etableret andre steder, kan det være relevant også at kontakte affaldsselskaber, myndigheder eller vidensinstitutioner i de relevante lande.

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.