4. Målsætninger

Trin 4: Opstil målsætninger for CO2-reduktion

Trin 4: Opstil målsætninger for CO2-reduktion

Både større og mindre virksomheder kan iværksætte konkrete initiativer for at reducere deres drivhusgas også uden på forhånd at vide, hvor meget det samlet set er muligt at reducere.

 

Det skal ikke afholde jer fra at udarbejde en klimastrategi, hvis I ikke har fuld klarhed over reduktionspotentialet i virksomheden. I kan i så fald vælge at gå i gang med at udarbejde en konkret handlingsplan og så først på et senere tidspunkt opstille et eventuelt kvantitativt reduktionsmål.

 

Hvordan opstiller I reduktionsmål?

Det kan være en fordel at offentliggøre kvantitative mål for, hvor meget I ønsker at reducere virksomhedens samlede udledning af drivhusgasser med f.eks. i løbet af de næste fem eller ti år. En offentlig udmelding fra virksomheden kan bidrage positivt til virksomhedens omdømme og samtidigt fastholde virksomhedens fokus på at nå fastsatte mål.

 

Hvis I vil opstille konkrete og håndterbare reduktionsmål, er det en god ide at gøre dem SMARTe:

 

Specifikke

Målbare

Attraktive

Realistiske

Tidsbestemte

 

Specifikke

Målet skal være klart og utvetydigt. Involverede i projektet skal vide:

 

• Hvad der er forventet af dem?

• Hvorfor det er vigtigt at arbejde med?

• Hvem de involverede er?

• Hvor målopfyldelsen skal ske?

• Hvilke krav og begrænsninger der eksisterer?

 

Målbare

Ved at gøre målet målbart bliver det i projektperioden muligt at kontrollere jeres indsats og rette ind hvis delmål ikke opfyldes. Det bliver ligeledes ved projektets afslutning muligt at vurdere om projektet har været succesfuldt eller ej?

 

Attraktive

Det er vigtigt at det mål i sætter skal være motiverende. Det bør være et mål i brænder for. Sørg for at målet er attraktivt for jer og ikke alle mulige andre.

 

Realistiske

Det er vigtigt at i sætter jer et mål, der er realistisk og opnåeligt. Et opnåeligt mål skal ikke sættes så højt at det ikke bliver muligt at indfri, men skal heller ikke sættes for lavt, da målsætningen derfor kan gå hen og blive meningsløs.

 

Tidsbestemte

Giv projektet en udløbsdato. En deadline hjælper de involvererede til at fokusere deres indsats. Samtidig giver det en fornemmelse af vigtigheden for gennemførelse af projektet. Strækker projektet sig over en længere periode, er det vigtigt at indføre delmål og følge op på disse.

 

Beregne basisår

I skal vælge, hvilket år, der skal være udgangspunktet for jeres reduktionsmål. Det kan f.eks. være, at I vil reducere jeres CO2-udledning med 20 pct. inden år 2020 i forhold år 2000. I har i så fald brug for at beregne, hvor stor virksomhedens CO2-udledning var i år 2000, som så er jeres udgangspunkt eller basisår.

 

-Læs mere om beregning af basisår

 

Bestem typen af reduktionsmål

Overvej om reduktionsmålene skal være absolutte og/eller relative.

 

Et eksempel på et absolut reduktionsmål er at reducere udledningen af drivhusgasser med 20 pct. i forhold til udledningen i år 2000.

 

Et eksempel på et relativt reduktionsmål er at reducere udledningen af drivhusgasser per produceret enhed med 20 % i forhold til udledning i år 2000.

 

-Læs mere om reduktionsmål

 

Fastsæt kortsigtede og langsigtede mål

Skal det være 10 pct. over ti år eller 20 pct. over fem år? Det afhænger af, hvor gode muligheder, der er for at reducere drivhusgasudledningen i netop jeres virksomhed, og hvilke forretningsmæssige fordele, I kan opnå ved at offentliggøre ambitiøse målsætninger.

 

Siden er opdateret d. 6/11-2014

 

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.