Atkins Denmark A/S

Rådgivningsvirksomheden Atkins er i fuld gang med at implementere Carbon Critical Design (CCD) på globalt plan i alle sine afdelinger. CCD er en langsigtet strategi, som tænker CO2 nedsættelse ind i alle dele af rådgivningskæden og de tilbudte løsninger til kunderne. > Læs mere

Atkins Denmark A/S

Hvad gør Atkins ved sit CO2-udslip?

Rådgivningsvirksomheden Atkins er i fuld gang med at implementere Carbon Critical Design (CCD) på globalt plan i alle sine afdelinger. CCD er en langsigtet strategi, som tænker CO2 nedsættelse ind i alle dele af rådgivningskæden og de tilbudte løsninger til kunderne, således at Atkins kan tilbyde sine kunder assistance hen i en retning af mere klimavenligt byggeri, produktion og virksomhedsdrift. Processen er ikke let, og arbejdet starter internt.

 

Den overordnede strategi hos Atkins vurderes som bedst realiseret gennem: Information - udvikling - handling.

 

Målet er vidtrækkende; Før dette kan lade sig gøre, skal Atkins egne medarbejdere inddrage klimaet som en naturlig del af arbejdsprocessen. Dette består af følgende dele:

 

• Uddannelse af alle medarbejdere: Målet er, at alle medarbejdere skal deltage i et kursus om klimaændringer og deres betydning for fremtidig rådgivning. Arbejdet med dette er i fuld gang.

• Uddannelse af eksperter til forskelligartede opgaver inden for klimaændring: Uddannelsen af en bred vifte af medarbejdere er realiseret og bliver konstant videreudviklet.

• I Atkins kvalitetskontrol-system vurderes alle projekter efter deres estimerede udledning af drivhusgasser.

• Udarbejdelsen af drivhusgasbudget for Atkins Danmark: Atkins har udarbejdet sit eget carbon footprint og har sat mål for nedskæringer. Arbejdet med at realisere det ambitiøse mål om nedskæringer af egne udledninger er i fuld gang.

• Medarbejderkampagner: Et stort led i denne kæde er målet om nedskæringer som en fælles handling blandt alle vores medarbejdere. Der er blandt andet introduceret energibesparende kontormiljøfaciliteter, transportvenlige kampagner (de fleste af os tager cyklen eller det offentlige til arbejdet hos Atkins) og mange andre aktiviteter, som er designet til at øge klimabevidstheden hos vores medarbejdere såvel som at nedskære de faktiske udledninger.

 

Atkins tror på, at handling sker bedst, når alle arbejder for samme mål – hvor ansvaret ligger såvel hos den enkelte som hos ledelsen. I hver enkelt afdeling og nationalitet har hver især et ansvar for at realisere de fælles mål. Når dette lykkes, er fordelene mange og lette at se; Mere ansvarsbevidste medarbejdere, en grønnere profil udadtil, en bredere vifte af tilbudte ydelser samt en direkte energi- og dermed økonomisk besparelse.

 

Tilbudte ydelser

Atkins udarbejder CO2-regnskaber og CO2-besparende forslag. På klimatilpasningssiden bistår Atkins med geografisk kortlægning af områder, hvor den stigende vandstand kan blive en trussel.

 

Forebyggende ydelser. Atkins udfører virksomheders og kommuners CO2-regnskaber (Carbon footprint) efter internationalt anerkendte standarder. Hele kæden af f.eks. en virksomheds CO2-udsendende aktiviteter medtages fra firmarelateret bilkørsel over den CO2, der medgår til opvarmning, elforbrug og varmtvandsforbrug til den CO2, der medgår i produktionen og transporten af indkøbte varer og tjenesteydelser. Atkins analyserer de CO2-forbrugende processer og fremkommer med forslag til, hvordan og hvor besparelser kan udmøntes i den største reduktion. Parallelt med udarbejdelse af regnskab og besparelsesforslag udarbejdes et katalog over medarbejderadfærd, der begrænser CO2-udslippet samt forslag til firmaaktiviteter, der støtter en korrekt adfærd.

 

Tilpasningsydelser: Atkins tilbyder flere ydelser tilpasset det fremtidige klima. I Danmark kommer det ændrede klima til at have håndgribelige påvirkninger på blandt andet infrastruktur, kyster og kloakering. Atkins har udviklet flere geografiske modeller rettet mod beslutningstagere i såvel det offentlige som det private. Investorer og forsikringsmæglere kan f.eks. have stor interesse i en kortlægning af områder udsatte for havspejlsstigning og forøget nedbør i kombination med kloakering, kontor- og beboelse mv.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.