Grontmij | Carl Bro

Grontmij | Carl Bro er specialister inden for klimastrategier og energibesparelser, og vi udarbejder CO2 strategier og handlingsplaner for virksomheder og offentlige institutioner, der ønsker at arbejde aktivt med klimaspørgsmål. > Læs mere

Grontmij | Carl Bro

Grontmij | Carl Bro er specialister inden for klimastrategier og energibesparelser, og vi udarbejder CO2 strategier og handlingsplaner for virksomheder og offentlige institutioner, der ønsker at arbejde aktivt med klimaspørgsmål.

 

Grontmij | Carl Bro er specialister inden for klimastrategier og energibesparelser, og vi udarbejder CO2 strategier og handlingsplaner for virksomheder og offentlige institutioner, der ønsker at arbejde aktivt med klimaspørgsmål.

 

Vi arbejder grundlæggende på baggrund af World Business Council for Sustainable Developments metode inden for Corporate Social Responsibilty (CSR) på klimaområdet, og har i kraft af vores tidligere projekter for danske virksomheder som Novo Nordisk, Lundbeck, Arla, Coloplast, m.fl opnået stor erfaring med brug af metoden.

 

Vi har gennem arbejdet videreudviklet på metodikker, der skal sikre vores kunder en gennemprøvet, professionel og effektiv rådgivning inden for klimastrategier og energibesparelser. Af samme årsag har vi sammen med WWF (Verdensnaturfonden) udarbejdet en guide til virksomheder om, hvorledes virksomheder kan komme i gang med CO2 strategier.

 

CO2-strategi

Formålet med at udarbejde en CO2-strategi er at mindske udledningen af de gasser, der skader miljøet og som anses som ansvarlige for den globale opvarmning. Vi har udarbejdet en faseopdelt model, som sikrer at alle relevante problematikker og løsningsmodeller tages i betragtning og vurderes ud fra både et økonomisk, men også klimamæssigt perspektiv. Den faseopdelte model indeholder:

 

* Kortlægning, hvor vi assisterer virksomheder med at kortlægge og afgrænse deres aktiviteter og de dertilhørende udledninger af drivhusgasser. Her skabes billedet af virksomhedens klimapåvirkning.

* Idé-katalog. Ud fra kortlægningen opstilles en række muligheder og idéer, som skal nedbringe CO2-udledningen fra de af virksomhedens aktiviteter, der har den største virkning på den samlede udledning.

* Økonomi. Idé-kataloget rangordnes efter økonomien i projektet, så de mest omkostningseffektive CO2-tiltag implementeres først.

* Målsætning. På baggrund af sammenhængen mellem mængder og omkostninger kan virksomheden fastsætte sin målsætning for reduktion af drivhusgasser.

* Strategi. Vi udarbejder en strategi for virksomheden, som viser hvordan de fastlagte mål kan nås, hvilke interessenter, der skal involveres og hvilke tidsmæssige og økonomiske rammer, der skal sættes.

* Handlingsplan. Som det sidste led i projektfasen inden den endelige implementering udarbejder vi klare handlingsplaner for de planlagte tiltag i strategien. Handlingsplanerne indeholder alle aspekter af projektfasen.

 

Grontmij | Carl Bro er specialister inden for en lang række sektorer, og vi indtænker og udfordrer vores kunder med innovative løsninger, der skal sikre en renere og grønnere profil, kontante besparelser på energiregnskabet og en følelse for vores kunder af, at de er med til at sikre en renere fremtid.

 

Vores egen klimaindsats

I forhold til egen indsats er vi i fuld gang med en dybdegående undersøgelse af vores energiforbrug og klimapåvirkning i henhold til vores udviklede metodik på vores forskellige kontorer. Vi har specielt fokus på vores domicil i Granskoven i Glostrup, som er det ældste og samtidig det kontor med størst CO2-udledning.

 

Vi kikker i denne forbindelse især på bygningens elforbrug, som står for den største betydende del af CO2-udledningen under Scope1 og Scope2. Vi har i denne forbindelse identificeret en række besparelsestiltag, som er i gang med at blive realiseret. Vi forventer i denne forbindelse at kunne nedbringe vores elforbrug med ca. 10-15 pct. indenfor ca. 2 år. Når dette arbejde er tilendebragt, påbegyndes en række undersøgelser om reduktionsmuligheder indenfor Scope3 udledninger.

 

Udover indsatsen på egne domiciler mv. arbejder vi eksternt med at sikre, at klima og bæredygtighed indgår aktivt i vores processystemer, og dermed at klima og bæredygtighed indgår naturligt i vores opgaveløsning for vores kunder. Dermed sikres, at klima og bæredygtighed også indgår som løsninger til de kunder om Grontmij | Carl Bro leverer ydelser for.

På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.