Quickguidens 7 trin

Quickguidens 7 trin

Her er en kort introduktion til de syv vigtigste trin i udarbejdelsen af en målrettet og effektivt klimastrategi med fokus på reduktion af CO2 og andre drivhusgasser.

 

Trin 1: Få ledelsens opbakning

Det første skridt mod en succesfuld, målrettet og effektiv klimastrategi handler om at få den nødvendige ledelsesmæssige opbakning.

 

Trin 2: Udpeg en klimaansvarlig

Find en person, som vil være tovholder klimaarbejdet, og nedsæt eventuelt en arbejdsgruppe på tværs af virksomheden, der er ansvarlig for at skrive og gennemføre jeres klimastrategi.

 

Trin 3: Analyser virksomhedens klimapåvirkning

Beregn jeres virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Brug Klimakompassets:

> CO2 -beregner

 

Trin 4: Opstil målsætninger for CO2 -reduktion

Det kan være en fordel at opstille målbare (kvantitative) mål for, hvor meget I vil reducere jeres udledning af CO2, hvis I allerede nu har en fornemmelse, hvor meget det vil være muligt at reducere. Læs mere under:

> Reduktionsmål

 

Trin 5: Udarbejd en handlingsplan

Den vigtigste del af jeres klimastrategi er en handlingsplan. En handlingsplan er et redskab til at styre og strukturere arbejdet mod at nå de opstillede klimamål. I handlingsplanen beskriver I de konkrete tiltag, I vil sætte i gang. Der er mange måder I kan begrænse jeres udledning af CO2 på, og det kan være nødvendigt at prioritere.

 

Få inspiration i de branchespecifikke tjeklister og Klimakompassets afsnit:

> Opnå reduktioner

 

Når I skal finde ud af, hvilke område I vil prioritere, kan I drøfte spørgsmål som:

 

• Hvor kan vi opnå størst reduktion i udledning af CO2?

• Er vi allerede i gang med at foretage investeringer i bygninger eller

energiforbrugende udstyr, hvor vi med fordel kan indtænke

energibesparelser?

• Hvad vil de forskellige tiltag koste, og hvor store er de mulige besparelser?

• Hvor lang tilbagebetalingstid er der, hvis vi investerer i noget nyt?

• Hvad forventer vores kunder og investorer?

• Hvad vil give positiv omtale?

 

Trin 6: Implementer handlingsplanen

Nu skal handlingsplanen føres ud i livet. For at sikre, at jeres tiltag bliver gennemført så godt som muligt, kan I overveje at:

 

• opstille individuelle målsætninger eller målsætninger for enkelte afdelinger

• indføre bonusordninger for energieffektiviseringer

• give medarbejdere eller afdelinger, som gør en stor indsats på

klimaområdet særlig anerkendelse (udnævne den mest klimavenlige

medarbejder eller fejre når et tiltag er gennemført med succes)

• udskrive interne konkurrencer mellem afdelinger om hvor meget energi

de kan spare

• give medarbejdere med viden om klima på et gå-hjem-møde eller ved et

oplæg fra en ekstern ekspert

 

Få råd og vejledning om, hvordan I udarbejder en målrettet kommunikationsstrategi.

 

Trin 7: Evaluer implementeringen

Når alle tiltag i jeres klimastrategi er sat i gang, er det en god idé at undersøge, om det også er lykkedes at nedbringe udledningen af CO2. Følg løbende op på jeres fremskridt. Revider f.eks. handlingsplanen hvert halve år, og vurder om målsætninger skal justeres.

 

 

 

 

 

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.