Vejledning til pendling

Vejledning til dataindsamling for pendling

Med Klimakompassets CO2-beregner kan du beregne CO2-udledningerne fra medarbejdernes transport til og fra arbejde – også kaldet pendling – og lade dem indgå i beregningerne under virksomhedens medarbejdertransport.

 

Hvorfor beregne CO2-udledningen fra pendling?

Selvom virksomheden ikke har ligeså direkte indflydelse på medarbejdernes pendling som på omfanget af forretningsrejser, kan det alligevel være interessant at beregne CO2-udledningen fra medarbejdernes pendling. Virksomheden er således ikke helt uden indflydelse på pendlin-gen, men kan være med til at reducere klimapåvirkningerne herfra.

 

Det kan f.eks. være gennem valget af virksomhedens geografiske placering. Vælger man at placere virksomheden i tyndt befolkede områder langt fra de fleste medarbejderes bopæl frem for i mere tæt befolkede områder, kan det have betydning for CO2-udledningen fra pendling.

 

Virksomheden kan ligeledes være med til at påvirke klimapåvirkningerne fra pendling gennem forskellige initiativer for medarbejderne. Det kan være ved at organisere ordninger for fælles kørsel for pendlere i bil eller ved at tilskynde til – eller direkte støtte - valget af offentlige transportmidler og cykling frem for bilkørsel.

 

Hvordan beregner man CO2-udledningen fra medarbejdernes pendling?

I CO2-beregneren under ”medarbejderes pendling” indtastes oplysninger om den samlede di-stance for medarbejdernes pendling i forskellige typer af transportmidler (for den periode be-regningen gælder). For biltransport indtastes desuden oplysninger om det gennemsnitlige brændstofforbrug.

 

Indtastningen forudsætter, at disse oplysninger først er indsamlet hos medarbejderne. Det kan du f.eks. gøre ved at sende et spørgeskema ud til medarbejderne i virksomheden. Til brug for dataindsamlingen er der som en hjælp udarbejdet et regneark (Microsoft Excel), hvormed det er muligt at beregne de nøgletal, der skal indtastes i CO2-beregneren. Du kan hente regnearket ved at klikke på linket under ”Medarbejderes pendling”.

 

Hvilke oplysninger om pendling skal indhentes hos medarbejderne?

For hver medarbejder skal der indhentes oplysninger om henholdsvis pendling med bil og pendling med offentlige transportmidler. Eftersom det er muligt at foretage en beregning for en frit / variabelt defineret periode (i hele måneder) anbefales det at basere dataindsamlingen på medarbejdernes gennemsnitlige pendlede distancer (km) pr. måned (f.eks. set over kalender-året.

 

For pendling i bil indhentes følge oplysninger:

• Antal km. til og fra arbejdet.

• Bilens brændstoftype (benzin eller diesel).

• Bilens gennemsnitlige brændstofforbrug i kilometer pr. liter

• Antal ture i gennemsnit pr. måned.

• Antal passagerer i bilen i gennemsnit pr. tur.

 

For pendling med offentligt transportmidler indhentes følgende oplysninger:

• Hvilken type af offentligt transportmiddel anvendes (færge, bus, metro, S-tog, IC / IR tog, internationale tog)?

• Antal km til og fra arbejde for hver type af offentlig transport.

• Antal ture i gennemsnit pr. måned for hver type offentlig transport.

 

Gør regnskabet op: Indtast resultaterne fra regnearket i CO2-beregneren.

I Klimakompassets CO2-beregner skal du angive den samlede pendling for hele virksomheden (samtlige medarbejdere). For offentlig transport skal du indtaste det samlede antal km for hver type offentlig transport. Tilsvarende skal du indtaste den samlede pendling i bil (antal kilome-ter pr. passager i bilen) samt det gennemsnitlige brændstofforbrug for henholdsvis benzin og diesel.

 

Indtastning i CO2-beregneren:

 

Picture: Vejledning til pendling

 

 

Med regnearket kan du beregne de relevante værdier på basis af de indsamlede oplysninger. Der anvendes et regneark for bilkørsel og et andet for offentlig transport.

 

Bemærk!

CO2-beregneren tager ikke automatisk højde for antallet af hele måneder i den periode, som din konkrete beregning dækker. Du skal derfor huske, at gange regnearkets månedlige opgørel-ser med det antal måneder beregningen dækker, inden du taster tallene ind i CO2-beregneren.

 

 

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Scope 1 og 2 værdierne for el og fjernvarme er opdateret i 2018. Scope 3 værdierne mangler opdateringer. Der kan alternativt anvendes andre nationale eller internationale CO2-beregnere.
Gå til CO2-beregneren
På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere din virksomheds udledning af CO2 og andre drivhusgasser.